ARTICLES

การเตรียมไฟล์งานก่อนส่งด้วย Adobe Photoshop

Credit:www.snowwhite.co.th

โฟโต้ชอปเป็นโปรแกรมเดียวในสามตัว ที่ไม่สามารถตั้งค่าระยะขอบ (Margin) หรือระยะตัดตก (Bleed) ได้ ลูกค้าจะต้องสร้างเส้น Guide ขึ้นมาเองตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ

1. สร้างเอกสารด้วยขนาดงานตามจริง เช่นไฟล์ขนาด 4x6 นิ้ว ก็ให้ตั้งเป็น 4x6 นิ้ว ความละเอียด 300 ppi ดังภาพ ในส่วนของ Color Mode หากลูกค้าต้องการทำไฟล์เพื่อปริ้นท์ในกระดาษอัดรูป ให้ตั้งเป็น RGB หรือหากต้องการปริ้นท์ในระบบดิจิตอลออฟเซ็ตให้ตั้งเป็น CMYK

ในโปรแกรม
2.เมื่อสร้างไฟล์ขึ้นมาแล้ว ให้ลากเส้นไกด์สี่เส้นที่ขอบงานทั้งสี่ด้าน และเพิ่มเส้นไกด์ที่จะเป็นเส้น Margin อีกสี่เส้นหากจากขอบงานด้านละ 3 มม. รวมเป็น 8 เส้น
ในโปรแกรม
3.ขยายเอกสารให้มีระยะตัดตก (Bleed) โดยเลือกเมนู Image -> Canvas Size ติ๊กที่ช่อง Relative แล้วเลือกให้ขยายขอบงานออกทุกด้านโดยกำหนด Width = 6 Milimeters (ซ้าย 3 มม. + ขวา 3 มม.) และ Height = 6 Milimeters (บน 3 มม. + ล่าง 3 มม.)
ขยาย Bleed ด้วย Canvas
เอกสารจะขยายออกไปอีกด้านละ 3 มม. เป็นระยะตัดตกดังภาพ

ขยายเอกสารให้มี Bleed

4. จากนั้นให้ออกแบบชิ้นงานโดยให้พื้นหลังเต็มเอกสาร แต่ให้ตัวอักษรและลวดลายกราฟฟิคที่สำคัญอยู่ภายในเส้นไกด์ด้านในสุด

จัดระยะงานจัดระยะงาน

2.2 การตั้งค่าไฟล์ด้วย Adobe Illusrator

สำหรับโปรแกรม Illustrator นั้น รองรับการตั้งระยะตัดตก (Bleed) แต่ไม่รองรับระยะขอบ (Margin) ลูกค้าจะต้องลากระยะขอบขึ้นมาเองโดยขั้นตอนดังนี้

1.เปิดเอกสารใหม่ ไปที่ File -> New ในที่นี้จะตั้งค่าโดยใช้หน่วย Milimeters เพื่อให้ง่ายแก่การกำหนดระยะตัดตกโดยตั้งค่าต่อไปนี้แล้วกด OK

Unit = Milimeters
Width = 101.6 mm (4 นิ้ว)
Height = 152.4 mm (6 นิ้ว)
Bleed = 3 mm ทั้งสี่ช่อง (บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา)
Color Mode: CMYK
Raster Effects: High (300 ppi) 

Illustrator

เมื่อสร้างไฟล์ขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าโปรแกรม Illustrator จะวางเส้น Bleed มาให้เลย (เส้นสีแดง) พื้นที่อาร์ทบอร์ดจะเป็นพื้นที่ของชิ้นงานจริง จึงเหลือเพียงระยะขอบ Margin ที่ลูกค้าต้องลากเอง

เส้นสีแดงคือระยะตัดตก

จากนั้นให้ลากเส้น Guide เข้ามาจากขอบงานด้านละ 3 มม.
ลากเส้น Guide

จัดวางงานกราฟฟิคตามที่อธิบายไปแล้วด้านบน

จัดวางงานกราฟฟิคตามความเหมาะสม

งานพิมพ์คุณภาพที่ตอบโจทย์ความความรวดเร็วได้ตรงใจ

 

งานพิมพ์จำนวนมากที่ตอบสนองความคุ้มค่าในราคาที่เหมาะสม

 

งานพิมพ์คุณภาพด้วยหมึกแท้ ทน ชัด สีสด ตอบสนองได้ทั้งภายในและภายนอก

ใช้แผ่นยางคุณภาพ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทั้งแบบด้ามธรรมดาและหมึกในตัว